CONTEXT

En aquest apartat faré esmena del context educatiu on realitzo el Pràcticum I. L’institut d’Educació Secundària Obligatòria Manuel Sales i Ferré es va inaugurar el 18 d’octubre de 1968 com a col.legi lliure adoptat (CLA). Manuel Sales i Ferré va ser el precursor de la introducció de la sociologia a Espanya. L’any 2008 es va celebrar el 40 aniversari del funcionament de l’institut. 

El centre va acollir amb les portes obertes a tota la gent del poble, antics estudiants, gent dels pobles veïns... per celebrar la festa. 

 El centre participa en un Pla per a la millora dels centres educatius del Departament d’Educació que te per finalitat incrementar els resultats educatius, la cohesió social i el treball en equip. 

 Seguidament definiré la missió, la visió i els valors del centre. Missió: L’Institut Manuel Sales i Ferré és l’únic centre públic d’educació secundària del municipi i pretén garantir l’educació, la integració i el creixement del seu alumnat en els àmbits humà, cognitiu i relacional, tot preparant-los i orientant-los per a la seva futura inserció social i laboral. En aquest sentit, el centre ha de vetllar perquè el conjunt de l’alumnat pugui assolir les competències bàsiques prescriptives. Visió: Vol ser un centre integrador, on la comunitat educativa es senti valorada i respectada, i que engresqui l’alumnat en aprendre i preparar-se per afrontar els reptes canviants de la societat del segle XXI. Per aconseguir-ho estimularem la transversalitat dels continguts tenint en compte la diversitat de l’alumnat. Valors: Fomentar el desenvolupament integral i harmònic de l’alumnat, tot ajudant-lo a obtenir, seleccionar i tractar la informació que li arriba, basant-se en el pòsit de la nostra tradició cultural. Educar l’alumnat en el pluralisme i els valors democràtics. Potenciar en l’alumnat actituds de: solidaritat, crítica, curiositat, sociabilitat, investigació, respecte, responsabilitat, així com la capacitat per resoldre conflictes. Afavorir la integració de l’alumnat nouvingut. Diversificar el currículum en funció de les diferents motivacions, ritmes i capacitats d’aprenentatge de l’alumnat. Fomentar el respecte al medi ambient i el coneixement de l’entorn. Implicar la comunitat educativa en la dinàmica del centre. Formar alumnes competents per a la societat digital. Aplicar mesures preventives per a evitar l’abandonament prematur de l’alumnat. Desenvolupar un pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable. 

 Els estudis que ofereix el centre són diversos: ESO, batxillerat i cicles formatius. Actualment s’imparteix un cicle formatiu de grau mitjà anomenat sistemes macroinformàtics i xarxes. També s’ofereix orientació acadèmica: universitària i per a treballs de recerca. A partir de treballar els drets i deures s’orienta cap a l’acció tutorial. 

 La comunitat educativa està formada pel consell escolar (18 membres), equip directiu, professorat (37), l’alumnat, pares i mares de l’AMPA, representants de l’Ajuntament i del personal d’administració i serveis (5). 

 El centre té matriculats 353 alumnes. D’aquests, 13 tenen dictamen amb necessitats educatives especials (disminució intel·lectual, dificultats importants...), 7 mostren altres tipus de problemàtiques com ara disminució auditiva, pendents de valoració... i 14 provenen de situacions socioeconòmiques familiars desfavorides. 


 El centre participa en diferents projectes: pla estratègic, pla educatiu d’entorn, PCEE (Pla català de l’esport a l’escola), programa salut i escola i escola verda.No hay comentarios:

Publicar un comentario