OBJECTIUS
Durant l'estada a les pràctiques a l'institut Manuel Sales i Ferré  d'Ulldecona m'he proposat els següents objectius a assolir. Aquests han estat assolits d'una forma molt enriquidora i positiva. 

-Aproximar-se a la realitat de l'institud d'Educació Secundària Obligatòria d'Ullldecona amb una actitud oberta, activa i participativa.

-Reflexionar a partir de situacions pràctiques que observi al costat del meu tutor.

- Desenvolupar i aplicar la meva perspectiva sobre les característiques i la naturalesa de la pràcticica professional i els diferents tipus de problemes amb els quals s'enfronta el meu tutor en diferents àmbits i situacions.

- Aplicar els coneixements de totes les assignatures de la llicenciatura a l'hora de localitzar, analitzar i observar diferents situacions d'intervenció.

- Observar com es porten a terme les fases i els procediments per al diagnòstic en casos reals d'alumnat.

- Reflexionar sobre la tutorització d'un treball de reserca a un alumne de 2n de Batxillerat. 

-Construir respostes adients segons el tipus de situacions que es realitza. 

- Orientar a l'alumnat de 4t d'ESO sobre les sortides professionals que poden cursar una vegada aprovada la ESO. 

- Resoldre dubtes, aconsellar, escoltar, motivar i fer reflexionar a l'alumnat sobre les pràctiques educatives i les conductes personals. 

- Ajudar a l'alumnat amb dificultats per superar la ESO a oferir-li noves alternatives com ara acudir a l'aula oberta. 

- Apropar i ajudar als alumnes de l'aula oberta a introduir-se al món laboral realitzant 2h/dia de pràctiques en empreses locals.

- Aproximar als alumnes, mestres, famílies, altres agents com l'EAP... per millorar la situació de l'alumnat que ho necessiti. 

- Proporcionar ajuda, consells i reforç als alumnes que ho necessitin i acudeixin a classes individualitzades de reforç. 

- Mostrar una actitud propera amb els alumnes amb necessitats, dificultats, problemes familiars... i així poder-los ajudar. 

- Observar i analitzar diferents plans individualitzats d'alumnes que necessiten adaptacions, ja que no poden seguir el ritme habitual de l'aula.

- Compartir amb el meu tutor i la resta d'equip docent i directiu les avaluacions inicials per observar el ritme de treball / estudi, comportament i actitud davant els curs acadèmic. 


De cara al segon pràcticum m'agradaria centrar-me més en el desenvolupament de plans individualitzats per adaptar els continguts a l'alumnat que més ho necessita i no pot seguir el ritme del grup-classe degut a les seves dificultats i amb plans d'intervenció des del caire psicopedagògic. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario